MC Thu Hằng

Họ và tên: Nguyễn Thúy Hằng

Quê quán: Hà Nam

Năm sinh: 1994

Trường Đại học: Đại học Lao động Xã hội

Một số video của Nguyễn Thúy Hằng