Phim sự kiện 2018

EVENTFILM GOLD

-Nôi dung:

Phim sự kiện thành lập doanh nghiệp

Phim sự kiện ra mắt sản phẩm

Phim gala, tổng kết cuối năm

Phim hội nghị, hội thảo công ty

Phim hội chợ

-Tiền kỳ:

+ Nghiên cứu kịch bản sự kiện

+Setup thiết bị: âm thanh,…

-Quay phim:

+Thời gian: 3 tiếng

+Cảnh quay: đảm bảo giữ được nội dung sự kiện + cảnh quay đặc biệt

-Dựng phim

+Sản phẩm: video sự kiện 15 phút

+Có xử lý màu sắc

+Có thuyết minh lời bình

+Thời gian hoàn thành: 5 ngày

-Chất lượng video cam kết

-Chi phí: 2.990.000 VNĐ