Hậu kỳ
bước xử lý dựng thô, hình ảnh, kỹ xảo, âm thanh, colorgrading

Dựng cơ bản

Xử lý âm thanh, màu sắc

Xử lý kỹ xảo, VFX