Sản phẩm

Dưới đây là một số sản phẩm mà chúng tôi đã thực hiện:

  • Quay phim bài giảng

  • Quay phim giới thiệu sản phẩm

  • Quay phim TVC

Sản phẩm tiêu biểu:

PurifySkins MSP Hai bức tranh sen
https://www.youtube.com/watch?v=659gUSLTmnU https://www.youtube.com/watch?v=QW4RAPDXUjk https://www.youtube.com/watch?v=6UY-3aeQO_E
Kichmen Jtech Dàn khoan
https://www.youtube.com/watch?v=Ztzd0Wrxbtg https://www.youtube.com/watch?v=yQW9sos-FyA https://www.youtube.com/watch?v=02I6QX6AbE8
Fran Milk Xây dựng Delta Công ty Neo vison
https://www.youtube.com/watch?v=fH7bbG0hF4A https://www.youtube.com/watch?v=fZ62_Ir5RMM https://www.youtube.com/watch?v=DeD2vKIv6uE

Hậu trường thực hiện: